انسان موجودي است كه رسايي و جاودانگي را به عنوان نهايت زندگي خود در نظر دارد. راهي كه به سوي اين هدف بزرگ مي‌رسد به‌جز دانش نيست. دانش همان چيزي است كه ضمن رساندن فرد به مقصد زندگي، آباداني را براي جامعه به ارمغان مي‌آورد. واستار يعني آبادكننده؛ يعني همان كسي كه با نوگرداندن جهان به پيشرفت انسان‌ها كمك مي‌كند و خود نيز به مقصود دست مي‌يابد.

جهت ارج گذاردن به كساني كه با دانش خود به پيشرفت جامعه و آباداني كشور آريايي‌ها، ايران بزرگ، كمك مي كنند، «پاداش واستار» تدارك ديده شده است. اين جايزه‌ي علمي به صورت سالانه به يك نفر از كساني كه با به كارگيري، گسترش، پيدايش يا آموزش دانش خود به بهبود زندگي ساير انسان‌ها، به‌ويژه آريايي‌ها و ايرانيان كمك كرده است، اهدا مي‌شود.

پاداش واستار به يكي از بهدين‌هايي تقديم مي‌شود كه با فرستادن خلاصه‌اي از پروژه، پايان‌نامه، تحقيق، گزارش يا اختراع و طرح در كليه‌ي زمينه‌هاي دانش و فن يا رونوشت (فايل اسكن شده) ديپلم افتخار، گواهي‌نامه، تقديرنامه يا ساير موارد همانند كه نشان‌دهنده‌ي كاري برجسته در حيطه‌ي علوم يا پيشبرد فنون باشد، در آباداني ايران شركت فعال دارند. پاداش واستار در زمينه‌ي همه‌ي دانش‌ها به‌جز علوم ديني، اوستايي و موسيقي آماده‌ي پذيرش قدم‌هاي ارزشمند جوانان كمتر از 25 سال است. علوم‌تجربي، دانش‌هاي زير شاخه‌ي رياضي فيزيك و فني‌حرفه‌اي، علوم انساني به‌جز دانش ديني و اوستايي، و هنر به‌جز موسيقي اهم شاخه‌هاي موردنظر پاداش واستار را تشكيل مي‌دهند.